شناسه : 66040848
فرماندار يزد خواستار شد؛

استفاده از تئوري هاي علمي در شهرسازي شهر يزد


فرماندار يزد گفت: ضرورت دارد براي شهرهاي استان تئوري علمي و چارچوبي مشخص براي شهرسازي آن تعريف شود.


آدرس کوتاه :