شناسه : 700474

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر حميديا اعلام شد


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد .اسامي نامزدهاي نهايي چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر حميديا بر اساس حروف الفبا به شرح ذيل اعلام گرديد

1 - آقاي  احمد  بين آبادي  فرزند محمد كد نامزد 1285

 

2 - آقاي  غلامرضا  جعفري نجف آبادي مشهور به شيخ رضا  فرزند حسين كد نامزد 1295

 

3 - آقاي  محمدرضا  جعفري نجف آبادي  فرزند حسين كد نامزد 1296

 

4 - آقاي  محمدرضا  دشتي مشهور به يدالله فرزند محمود كد نامزد 1481

 

5 - آقاي  ابراهيم  دشتي رحمت آبادي  فرزند عباسعلي كد نامزد 1482

 

6 - آقاي  حسين  دشتي رحمت آبادي  فرزند محمد رضا كد نامزد 1484

 

7 - آقاي  داود  دشتي رحمت آبادي  فرزند غلامرضا كد نامزد 1485

 

8 - آقاي  سيدحبيب  دشتي رحمت آبادي مشهور به سيد حبيب فرزند سيدابوالقاسم كد نامزد 1486

 

9 - آقاي  سيدميثم  دشتي رحمت آبادي مشهور به پسر شهيد سيد علي محمد  فرزند سيد علي محمد كد نامزد 1487

 

10 - آقاي  علي اكبر  دشتي رحمت آبادي مشهور به اكبر ماشاءا... فرزند ماشاءاله كد نامزد 1489

 

11 - آقاي  محمدرضا  دشتي رحمت آبادي  فرزند حسينعلي  كد نامزد 1491

 

12 - آقاي  حميد  دهقان چناري  فرزند امير كد نامزد 1517

 

13 - آقاي  مصطفي  دهقان شيري  فرزند علي كد نامزد 1519

 

14 - آقاي  محمدرضا  دهقان منشادي  فرزند غلامرضا كد نامزد 1526

 

15 - خانم  نسترن  دهقان نجم آبادي  فرزند محمود كد نامزد 1527

 

16 - آقاي  علي محمد  رجبي  فرزند عباس كد نامزد 1546

 

17 - آقاي  ميرزامحمد  رحماني  فرزند علي اكبر كد نامزد 1547

 

18 - آقاي  علي  زارع مشهور به ارناني فرزند عباس كد نامزد 1568

 

19 - آقاي  اكبر  زارع ارناني  فرزند محمد كد نامزد 1571

 

20 - آقاي  سيدابوالقاسم  زارع رشكوئيه  فرزند سيد كاظم  كد نامزد 1574

 

21 - آقاي  احمد  زارع سروي مشهور به احمد زارع سروي  فرزند حسين  كد نامزد 1575

 

22 - آقاي  ابوالقاسم  صديقي خويدك  فرزند حاجي علي كد نامزد 1647

 

23 - خانم  بي بي زهرا  مدرسي دره  فرزند سيداكبر كد نامزد 1751

آدرس کوتاه :