شناسه : 62888206
مسئول امور ستاد انتخابات شهرستان يزد:

اسامي معتمدين براي تشكيل هيأت اجرايي مجلس خبرگان رهبري مشخص شد


معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد از انتخابات 30 نفر از معتمدين شهرستان براي تشكيل هيأت اجرايي مجلس خبرگان رهبري در يزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمد علي جعفري " در اين رابطه اظهار داشت: صبح روز شنبه 21 آذرماه در جلسه اي با حضور فرماندار، دادستان عمومي و انقلاب يزد و مديركل ثبت احوال استان روند بررسي و تعيين 30 نفر از معتمدين براي تشكيل هيأت اجرايي مجلس خبرگان رهبري انجام شد.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد افزود: اين جلسه براساس مواد 29 و 34 و 38 آئين نامه اجرايي مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار شده است.

وي ادامه داد: پس از پايان اين جلسه و جمع بندي اعضاء اسامي معتمدين براي تأييد صلاحيت به هيأت نظارت شهرستان فرستاده مي شود تا اين هيأت براي اولين بار ظرف مدت 48 ساعت نسبت به تأييد و يا عدم تأييد صلاحيت معتمدين اقدام نمايد.

مسئول امور ستاد انتخابات شهرستان يزد خاطرنشان كرد: در صورت وصول نظریه هیأت نظارت مبنی بر تأئید صلاحیت تمامی 30 نفر معتمدین پیشنهادي ، با دعوت از اعضاي هیأت نظارت ، دادستان مرکز استان و مديركل ثبت احوال استان و 30 نفر معتمدین تأیید شده جلسه انتخاب اعضاي هيأت اجرايي مطابق فرم هاي شماره 41 ، 28 ،15 دستورالعمل اجرائی و انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی مطابق فرمهاي شماره 29 ، 16 و 42 دستورالعمل اجرائی و بر اساس ماده 30 و 35 و 39آئین نامه اجرائی برگزار مي شود.

" جعفري " در پايان اعلام كرد: صبح امروز نيز دستور تشکیل هیأت اجرایی به فرمانداران حوزه هاي فرعی توسط فرماندار شهرستان يزد به عنوان مركز حوزه انتخابيه استان يزد مطابق با فرم شماره 17 دستورالعمل اجرایی و براساس ماده 32 آیین نامه اجرایی صادر شده است.


آدرس کوتاه :