آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر يزد

براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد منتشر شد.

آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر يزد

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات وماده 56 آئين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر يزد مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر يزد به شرح زير مي باشد:

-1

آقا / خانم

سيدعلي حسين

اباديان زاده

مشهور به:

 

فرزند:

سید حسن

كد نامزد:

1214

-2

آقا / خانم

احمد

ابراهيمي صدرآبادي

مشهور به:

حاجي ابراهيمي

فرزند:

علی

كد نامزد:

1215

-3

آقا / خانم

حسين

ابرقوئي

مشهور به:

دكتر ابرقويي - بري ابرقويي

فرزند:

علي

كد نامزد:

1216

-4

آقا / خانم

ابوالفضل

ابوئي

مشهور به:

 

فرزند:

محمد

كد نامزد:

1218

-5

آقا / خانم

احمد

ابوئي

مشهور به:

دكتر احمد

فرزند:

حسين علي

كد نامزد:

1219

-6

آقا / خانم

محمد

ابوئي

مشهور به:

 

فرزند:

امیر

كد نامزد:

1221

-7

آقا / خانم

محسن

ابوترابي

مشهور به:

 

فرزند:

حسن

كد نامزد:

1224

-8

آقا / خانم

سميه السادات

آثاري ركن آبادي

مشهور به:

 

فرزند:

اقا حسین

كد نامزد:

1225

-9

آقا / خانم

اميرحسين

احتشام

مشهور به:

 

فرزند:

علی اکبر

كد نامزد:

1226

-10

آقا / خانم

امين

احمدي

مشهور به:

 

فرزند:

محمدرضا

كد نامزد:

1227

-11

آقا / خانم

محمد

احمدي

مشهور به:

 

فرزند:

ستار

كد نامزد:

1228

-12

آقا / خانم

ابوالفضل

احمدي علي آباد

مشهور به:

 

فرزند:

احمد

كد نامزد:

1229

-13

آقا / خانم

مريم

احمدي ميل سفيدي

مشهور به:

 

فرزند:

ابوالقاسم

كد نامزد:

1241

-14

آقا / خانم

الهام

احمدي ندوشن

مشهور به:

 

فرزند:

علي

كد نامزد:

1242

-15

آقا / خانم

مجتبي

اخيري اردكاني

مشهور به:

 

فرزند:

حسین

كد نامزد:

1245

-16

آقا / خانم

محمدسعيد

آدابي

مشهور به:

 

فرزند:

غلامحسين

كد نامزد:

1246

-17

آقا / خانم

مصطفي

ادرسي

مشهور به:

 

فرزند:

محمدعلی

كد نامزد:

1247

-18

آقا / خانم

عباسعلي

اديبان

مشهور به:

 

فرزند:

محمد رضا

كد نامزد:

1248

-19

آقا / خانم

محمدرضا

ارجمند

مشهور به:

 

فرزند:

غلامرضا

كد نامزد:

1249

-20

آقا / خانم

مجيد

آرمان نسب

مشهور به:

نمكي آبشوري

فرزند:

علي رضا

كد نامزد:

1251

-21

آقا / خانم

سيدحسين

آزادي

مشهور به:

 

نام پدر:

میرزاسیدعلی خان

كد نامزد:

1252

-22

آقا / خانم

عباس

استادي ساغند

مشهور به:

 

فرزند:

میرزا حسین

كد نامزد:

1254

-23

آقا / خانم

محمد

اسدي پور

مشهور به:

 

فرزند:

کاظم

كد نامزد:

1256

-24

آقا / خانم

الهه

اسلامي

مشهور به:

 

فرزند:

حسين علي

كد نامزد:

1257

-25

آقا / خانم

حميد

اسماعيلي دهكي

مشهور به:

 

فرزند:

حسين

كد نامزد:

1259

-26

آقا / خانم

احسان

اشرف

مشهور به:

 

فرزند:

محمد حسن

كد نامزد:

1261

-27

آقا / خانم

محمد

اصلاني

مشهور به:

 

فرزند:

اسکندر

كد نامزد:

1262

-28

آقا / خانم

محمدعلي

اعتباري

مشهور به:

علي اعتباري

فرزند:

حسين

كد نامزد:

1264

-29

آقا / خانم

تاج الملوك

اعتمادالعلماء

مشهور به:

 

فرزند:

میرزا احمد

كد نامزد:

1265

-30

آقا / خانم

سيدحسين

اعلائي

مشهور به:

مهندس اعلائي

فرزند:

سيد علي اكبر

كد نامزد:

1267

-31

آقا / خانم

جلال

افشاري پور

مشهور به:

 

فرزند:

علی

كد نامزد:

1268

-32

آقا / خانم

سيدعليرضا

آقائي ميبدي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید هادی

كد نامزد:

1271

-33

آقا / خانم

علي محمد

اقبالي فرد

مشهور به:

ناصر اقبالي فرد

فرزند:

محمد

كد نامزد:

1272

-34

آقا / خانم

محمود

اكبري

مشهور به:

 

فرزند:

غلامرضا

كد نامزد:

1274

-35

آقا / خانم

احسان

امام جمعه

مشهور به:

مهندس

فرزند:

عباس

كد نامزد:

1275

-36

آقا / خانم

سعيد

امتحاني

مشهور به:

 

فرزند:

اصغر

كد نامزد:

1276

-37

آقا / خانم

محمد

اميري

مشهور به:

 

فرزند:

حسن

كد نامزد:

1278

-38

آقا / خانم

مهدي

اميريان مجرد

مشهور به:

 

فرزند:

غلامحسين

كد نامزد:

1279

-39

آقا / خانم

هادي

امين الرعايائي

مشهور به:

 

فرزند:

احمد

كد نامزد:

1281

-40

آقا / خانم

محمدعلي

اميني

مشهور به:

 

فرزند:

حسين

كد نامزد:

1282

-41

آقا / خانم

مليحه

اميني اصيل

مشهور به:

مهندس مليحه اميني اصيل

فرزند:

حسين

كد نامزد:

1284

-42

آقا / خانم

حميد

اوليائي

مشهور به:

اولياء - دكتر اوليايي - دكتر اولياء

فرزند:

محمد

كد نامزد:

1286

-43

آقا / خانم

سيدمحمد

آيت اللهي

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدعلی

كد نامزد:

1287

-44

آقا / خانم

ميرزاعلي

آيت اللهي

مشهور به:

 

نام پدر:

میرزا جواد

كد نامزد:

1289

-45

آقا / خانم

حسين

بابائي

مشهور به:

اميرحسين

نام پدر:

محمد علي

كد نامزد:

1291

-46

آقا / خانم

محمد

بابائي زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

مرتضي

كد نامزد:

1292

-47

آقا / خانم

مرتضي

بابائي زارچ

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1294

-48

آقا / خانم

طيبه

باستان

مشهور به:

 

نام پدر:

شجاع

كد نامزد:

1295

-49

آقا / خانم

شاهرخ

باستاني

مشهور به:

 

نام پدر:

ابادان

كد نامزد:

1296

-50

آقا / خانم

محمدحسين

باغياني

مشهور به:

 

نام پدر:

علی محمد

كد نامزد:

1297

-51

آقا / خانم

علي اصغر

باقري

مشهور به:

اصغر باقري

نام پدر:

عبداله

كد نامزد:

1298

-52

آقا / خانم

محمدعلي

باقري اتابك

مشهور به:

 

نام پدر:

جواد

كد نامزد:

1412

-53

آقا / خانم

علي

باقري كشكولي

مشهور به:

 

نام پدر:

کرامت اله

كد نامزد:

1415

-54

آقا / خانم

محمد

برزگربفروئي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي بمان

كد نامزد:

1416

-55

آقا / خانم

سيدحسين

بكائي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید علی اکبر

كد نامزد:

1417

-56

آقا / خانم

فاطمه

بنادكيان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمود

كد نامزد:

1418

-57

آقا / خانم

زهراء

بنده خدا

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1419

-58

آقا / خانم

مصيب

بوشهري زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

علی محمد

كد نامزد:

1424

-59

آقا / خانم

مجيد

بيارش

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد علي

كد نامزد:

1425

-60

آقا / خانم

سميه

بيدكي

مشهور به:

 

نام پدر:

اضغر

كد نامزد:

1426

-61

آقا / خانم

داود

بيك خورميزي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلي

كد نامزد:

1427

-62

آقا / خانم

مجتبي

بيكي منشادي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

1428

-63

آقا / خانم

مهدي

بيگي خبري

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1429

-64

آقا / خانم

طيبه

پارسائيان

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1441

-65

آقا / خانم

محمدحسن

پارسائيان

مشهور به:

 

نام پدر:

مرتضی

كد نامزد:

1442

-66

آقا / خانم

ناصر

پارسائيان

مشهور به:

 

نام پدر:

علی اصغر

كد نامزد:

1445

-67

آقا / خانم

سيدعلي

پاكزادمقدم

مشهور به:

 

نام پدر:

سيداحمد

كد نامزد:

1446

-68

آقا / خانم

هادي

پاك طينت مهدي آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد علی

كد نامزد:

1447

-69

آقا / خانم

سيدمحمدعلي

پاك نژاد

مشهور به:

هاشم

نام پدر:

سید رضا

كد نامزد:

1448

-70

آقا / خانم

عليرضا

پورسلماني

مشهور به:

 

نام پدر:

امیر

كد نامزد:

1451

-71

آقا / خانم

طيبه

پورمحمدعلي تفتي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمود

كد نامزد:

1452

-72

آقا / خانم

سيدحسين

پورمسجدي ميبد

مشهور به:

 

نام پدر:

سید مهدی

كد نامزد:

1454

-73

آقا / خانم

سيدمسعود

پورنجفي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید رضا

كد نامزد:

1456

-74

آقا / خانم

زهرا

پيرمراديان نجف آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسینعلی

كد نامزد:

1457

-75

آقا / خانم

ابراهيم

پيمان فر

مشهور به:

 

نام پدر:

ناصر

كد نامزد:

1458

-76

آقا / خانم

عباس

پيمان فر

مشهور به:

 

نام پدر:

ناصر

كد نامزد:

1459

-77

آقا / خانم

محمدجواد

پيوندي

مشهور به:

 

نام پدر:

غضنفر

كد نامزد:

1461

-78

آقا / خانم

عماد

تشكري

مشهور به:

 

نام پدر:

جواد

كد نامزد:

1462

-79

آقا / خانم

عميد

تشكري

مشهور به:

 

نام پدر:

جواد

كد نامزد:

1464

-80

آقا / خانم

محمدمهدي

تقوي شوازي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

1465

-81

آقا / خانم

محمدرضا

توان بخش

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

1467

-82

آقا / خانم

فهيمه

توانگرمروستي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد حسن

كد نامزد:

1468

-83

آقا / خانم

محمود

توحيدفر

مشهور به:

 

نام پدر:

علی اکبر

كد نامزد:

1469

-84

آقا / خانم

محمدرضا

تيموري

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1471

-85

آقا / خانم

حسن

جانفدا

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1472

-86

آقا / خانم

مهدي

جاور

مشهور به:

 

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

1474

-87

آقا / خانم

محمدحسين

جعفري ندوشن

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1475

-88

آقا / خانم

حجت

جلوداري بردستان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدحسن

كد نامزد:

1476

-89

آقا / خانم

محمدامين

جليلي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1478

-90

آقا / خانم

عباس

جهان آرا

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

1479

-91

آقا / خانم

الهه

جورابي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1481

-92

آقا / خانم

محمدمحسن

حائري زاده

مشهور به:

محسن حائري زاده

نام پدر:

محمدصالح

كد نامزد:

1482

-93

آقا / خانم

محسن

حاجي يوسفي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین آقا

كد نامزد:

1485

-94

آقا / خانم

ابوالفضل

حافظي منشادي

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامحسين

كد نامزد:

1486

-95

آقا / خانم

محمدمهدي

حامي نيا

مشهور به:

حامي نيا

نام پدر:

اكبر

كد نامزد:

1487

-96

آقا / خانم

كمال

حرزاده

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

1491

-97

آقا / خانم

علي

حسن آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد حسین

كد نامزد:

1492

-98

آقا / خانم

محمد

حسين اللهي

مشهور به:

مصيب حسين اللهي- محمد حسيني

نام پدر:

جليل

كد نامزد:

1495

-99

آقا / خانم

سيدمهدي

حسيني بافقي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید احمد

كد نامزد:

1496

-100

آقا / خانم

محمدرضا

حسيني بغدادآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

ناصر

كد نامزد:

1497

-101

آقا / خانم

سيدمحمد

حسيني پورهدش

مشهور به:

مهندس حسيني پور سايپا

نام پدر:

سيدعلي

كد نامزد:

1498

-102

آقا / خانم

سيدعلي

حسيني جمال آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید محمد تقی

كد نامزد:

1512

-103

آقا / خانم

نرگس

حسيني جوشاني زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

سید عبدالحمید

كد نامزد:

1514

-104

آقا / خانم

سيدحسن

حسيني حسين آباد

مشهور به:

حسيني حسينيه ايران

نام پدر:

سيدقيوم

كد نامزد:

1516

-105

آقا / خانم

وحيده

حسيني فهرجي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

1517

-106

آقا / خانم

سيدياسين

حسيني مشهدي

مشهور به:

سيد ياسين حسيني

نام پدر:

سید مرتضی

كد نامزد:

1518

-107

آقا / خانم

سيدحمزه

حسيني نسب

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدحسین

كد نامزد:

1519

-108

آقا / خانم

مهديه

حشمتي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

1524

-109

آقا / خانم

شهين

حقاني نژاد

مشهور به:

 

نام پدر:

امید علی

كد نامزد:

1525

-110

آقا / خانم

مجيد

حكيمي مزرعه نو

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1526

-111

آقا / خانم

فاطمه

حمزهء

مشهور به:

 

نام پدر:

قاسم

كد نامزد:

1527

-112

آقا / خانم

محمدتقي

حميدي فر

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد صادق

كد نامزد:

1528

-113

آقا / خانم

زهرا

حيدري فيروزابادي

مشهور به:

حيدري

نام پدر:

قاسم

كد نامزد:

1529

-114

آقا / خانم

سيدضياء

خاتمي اشكذري

مشهور به:

 

نام پدر:

سید محمود

كد نامزد:

1541

-115

آقا / خانم

سعيد

خادم چهارمنار

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدحسین

كد نامزد:

1542

-116

آقا / خانم

فريبا

خاكباز

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدحسين

كد نامزد:

1546

-117

آقا / خانم

محمدرضا

خاكي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی اکبر

كد نامزد:

1547

-118

آقا / خانم

فخرالسادات

خامسي هامانه

مشهور به:

 

نام پدر:

سید مهدی

كد نامزد:

1548

-119

آقا / خانم

نجمه

خاندل

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلی

كد نامزد:

1549

-120

آقا / خانم

محمد

خاني فر

مشهور به:

 

نام پدر:

مرتضي

كد نامزد:

1551

-121

آقا / خانم

علي

خباز

مشهور به:

خباززاده - خبازي

نام پدر:

جلال

كد نامزد:

1552

-122

آقا / خانم

وحيدرضا

خباززاده يزدي

مشهور به:

خباززاده يزدي

نام پدر:

آقامرتضي

كد نامزد:

1556

-123

آقا / خانم

مرتضي

خبري

مشهور به:

 

نام پدر:

محمود

كد نامزد:

1557

-124

آقا / خانم

فرهاد

خسرومنش

مشهور به:

 

نام پدر:

قیطاس

كد نامزد:

1559

-125

آقا / خانم

محسن

خليلي مجومرد

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامحسین

كد نامزد:

1561

-126

آقا / خانم

محمدرضا

خواجه امينيان

مشهور به:

 

نام پدر:

كاظم

كد نامزد:

1562

-127

آقا / خانم

شهاب الدين

خوارزمي

مشهور به:

 

نام پدر:

رسول

كد نامزد:

1564

-128

آقا / خانم

ابراهيم

خوانين زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1565

-129

آقا / خانم

اصغر

خوش خواهش

مشهور به:

خوشامن

نام پدر:

افراسياب

كد نامزد:

1567

-130

آقا / خانم

اميد

دادفر

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1568

-131

آقا / خانم

بهزاد

دانشي كهني

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1569

-132

آقا / خانم

باقر

دبيري نژاد

مشهور به:

مهندس دبيري نژاد

نام پدر:

عبدالله

كد نامزد:

1571

-133

آقا / خانم

مصطفي

دره شيري

مشهور به:

 

نام پدر:

کاظم

كد نامزد:

1572

-134

آقا / خانم

عزيزه

درهمي

مشهور به:

 

نام پدر:

صمد

كد نامزد:

1574

-135

آقا / خانم

مرتضي

دشتكيان

مشهور به:

 

نام پدر:

تقي

كد نامزد:

1575

-136

آقا / خانم

علي

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

ناصر

كد نامزد:

1578

-137

آقا / خانم

محمدرضا

دشتي رحمت آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسینعلی

كد نامزد:

1579

-138

آقا / خانم

امين

دهقان

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

1581

-139

آقا / خانم

حميد

دهقان بنادكي

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1584

-140

آقا / خانم

سمانه السادات

دهقان بنادكي

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدعليرضا

كد نامزد:

1585

-141

آقا / خانم

سيدمهدي

دهقان بنادكي

مشهور به:

سيد دهقان

نام پدر:

سيدمحمد

كد نامزد:

1586

-142

آقا / خانم

محمودرضا

دهقان بنادكي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1587

-143

آقا / خانم

مهدي

دهقان خاوري

مشهور به:

خاوري

نام پدر:

محمد علی

كد نامزد:

1589

-144

آقا / خانم

مصطفي

دهقان طرزجاني

مشهور به:

 

نام پدر:

علی اکبر

كد نامزد:

1591

-145

آقا / خانم

احمدعلي

دهقان منشادي

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامحسین

كد نامزد:

1592

-146

آقا / خانم

سيدعلي

دهقان منشادي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید مجید

كد نامزد:

1594

-147

آقا / خانم

احسان

دهقاني

مشهور به:

 

نام پدر:

علي اكبر

كد نامزد:

1595

-148

آقا / خانم

شهين

دهقاني سانيج

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1596

-149

آقا / خانم

مهرداد

ذوالفقاري

مشهور به:

 

نام پدر:

منصور

كد نامزد:

1598

-150

آقا / خانم

يدالله

راحمي

مشهور به:

استاد راحمي

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1612

-151

آقا / خانم

اميرحسين

رادمنش

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1614

-152

آقا / خانم

سيدروح الله

راسخي

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدمحمود

كد نامزد:

1615

-153

آقا / خانم

مجتبي

ربيعا

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1617

-154

آقا / خانم

عباس

رحماني طاحونه

مشهور به:

 

نام پدر:

علي بمان

كد نامزد:

1618

-155

آقا / خانم

محمدعلي

رحمت آبادي

مشهور به:

رحمت آبادي

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1619

-156

آقا / خانم

رامين

رحمت زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

علي اكبر

كد نامزد:

1621

-157

آقا / خانم

سجاد

ردائي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1624

-158

آقا / خانم

محسن

رستگاري

مشهور به:

 

نام پدر:

حميد

كد نامزد:

1625

-159

آقا / خانم

مهدي

رستم آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

ماشاءاله

كد نامزد:

1626

-160

آقا / خانم

كوروش

رشيدي شريف آباد

مشهور به:

 

نام پدر:

خدایار

كد نامزد:

1627

-161

آقا / خانم

مهدي

رضائي

مشهور به:

مهندس رضايي

نام پدر:

علي

كد نامزد:

1628

-162

آقا / خانم

ندا

رضائي

مشهور به:

 

نام پدر:

سهراب

كد نامزد:

1629

-163

آقا / خانم

مهديه

رضائي حسين آباد

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1641

-164

آقا / خانم

علي اصغر

رضائي صدرآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

1642

-165

آقا / خانم

مسلم

رعيتي بنادكوكي

مشهور به:

 

نام پدر:

اکبر

كد نامزد:

1646

-166

آقا / خانم

فرامرز

رمضاني

مشهور به:

 

نام پدر:

حیدر

كد نامزد:

1647

-167

آقا / خانم

حسين

رنجبر

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1648

-168

آقا / خانم

محمد

روحاني

مشهور به:

روحاني

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

1649

-169

آقا / خانم

محمدحسن

زاده جعفري

مشهور به:

 

نام پدر:

اكبر

كد نامزد:

1651

-170

آقا / خانم

فاطمه

زارع بيدكي

مشهور به:

 

نام پدر:

اكبر

كد نامزد:

1652

-171

آقا / خانم

محمود

زارع بيدكي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي محمد

كد نامزد:

1654

-172

آقا / خانم

رامين

زارع زرديني

مشهور به:

 

نام پدر:

ناصر

كد نامزد:

1656

-173

آقا / خانم

وحيد

زارع علي آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

عباسعلي

كد نامزد:

1657

-174

آقا / خانم

عباس

زارع گاريزي

مشهور به:

شيخ عباس زارع - زارع زاده

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1658

-175

آقا / خانم

محمدرضا

زارع منش

مشهور به:

محمد رضا چاهوكي

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1659

-176

آقا / خانم

سعيد

زارع ميرك آباد

مشهور به:

 

نام پدر:

جواد

كد نامزد:

1661

-177

آقا / خانم

اميرحسين

زارعي محمودآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

1662

-178

آقا / خانم

حجت

زحمت كش سردوراهي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدمهدي

كد نامزد:

1664

-179

آقا / خانم

مريم

زيلوباف

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

1665

-180

آقا / خانم

فضل اله

ساجدي

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1667

-181

آقا / خانم

عاطفه السادات

سالاري

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدعلی

كد نامزد:

1668

-182

آقا / خانم

محمدمهدي

سالاري

مشهور به:

 

نام پدر:

حبیب

كد نامزد:

1669

-183

آقا / خانم

محمدرضا

سالك اردكاني

مشهور به:

 

نام پدر:

مهدي

كد نامزد:

1671

-184

آقا / خانم

سيدمحمد

سجاد

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدحسین

كد نامزد:

1672

-185

آقا / خانم

سيدمرتضي

سجاد

مشهور به:

 

نام پدر:

سید کاظم

كد نامزد:

1674

-186

آقا / خانم

محمدعلي

سرداري زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

قنبرعلی

كد نامزد:

1675

-187

آقا / خانم

سعيد

سعادت مقدم

مشهور به:

 

نام پدر:

علي اصغر

كد نامزد:

1676

-188

آقا / خانم

سيدحسين

سعيدنامه

مشهور به:

 

نام پدر:

سید محمد

كد نامزد:

1679

-189

آقا / خانم

محمد

سعيدي

مشهور به:

 

نام پدر:

ميرزا احمد

كد نامزد:

1681

-190

آقا / خانم

علي

سعيدي راد

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1682

-191

آقا / خانم

گيتي

سعيدي راد

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدکاظم

كد نامزد:

1684

-192

آقا / خانم

غلامعلي

سفيد

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدحسین

كد نامزد:

1685

-193

آقا / خانم

حامد

سلطاني

مشهور به:

 

نام پدر:

احمدرضا

كد نامزد:

1686

-194

آقا / خانم

ناصر

سلطاني اسمعيلي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

1687

-195

آقا / خانم

عباس

سلطاني گردفرامرزي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

1689

-196

آقا / خانم

نادر

سلماني سريزدي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1691

-197

آقا / خانم

سعيد

سليمان زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

میرزا علی اصغر

كد نامزد:

1692

-198

آقا / خانم

ابوالفضل

سليمي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدد

كد نامزد:

1694

-199

آقا / خانم

محمدحسين

سليميان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدكاظم

كد نامزد:

1695

-200

آقا / خانم

محمد

شاكراردكاني

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1696

-201

آقا / خانم

محمدعلي

شاهنده

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

1697

-202

آقا / خانم

رقيه

شايق

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلي

كد نامزد:

1698

-203

آقا / خانم

مرتضي

شايق

مشهور به:

 

نام پدر:

ميرزا علي

كد نامزد:

1712

-204

آقا / خانم

محمدعلي

شربي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمد

كد نامزد:

1714

-205

آقا / خانم

محمدعلي

شرقي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1715

-206

آقا / خانم

سهيل

شريعتمداري نسب

مشهور به:

شريعتمداري

نام پدر:

اميرمحمد

كد نامزد:

1716

-207

آقا / خانم

حسن

شريف بيگي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي

كد نامزد:

1718

-208

آقا / خانم

سعيد

شريفي فرد

مشهور به:

 

نام پدر:

کاظم

كد نامزد:

1721

-209

آقا / خانم

كامران

شهبازي شوراخلو

مشهور به:

 

نام پدر:

مراد حاصل

كد نامزد:

1724

-210

آقا / خانم

محمد

شهرآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

مرتضی

كد نامزد:

1725

-211

آقا / خانم

فرزاد

شهرياري فر

مشهور به:

 

نام پدر:

رستم

كد نامزد:

1726

-212

آقا / خانم

مجتبي

شيخ الاسلامي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1728

-213

آقا / خانم

امير

شيخعليشاهي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسنعلی

كد نامزد:

1729

-214

آقا / خانم

محمودرضا

شيخيان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد مهدی

كد نامزد:

1741

-215

آقا / خانم

حسن

صابري حسين آباد

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1745

-216

آقا / خانم

اميررضا

صادقيان

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1746

-217

آقا / خانم

سيدمصطفي

صالحي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید مجتبی

كد نامزد:

1747

-218

آقا / خانم

فرهاد

صالحي

مشهور به:

مجيد

نام پدر:

امید علی

كد نامزد:

1748

-219

آقا / خانم

نجمه

صالحي آسفيچي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمدرضا

كد نامزد:

1749

-220

آقا / خانم

محمدمهدي

صالحي راد

مشهور به:

صالحي

نام پدر:

محمدتقي

كد نامزد:

1751

-221

آقا / خانم

حميدرضا

صالحيه يزدي

مشهور به:

 

نام پدر:

حبیب ا...

كد نامزد:

1752

-222

آقا / خانم

حامد

صدري زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1754

-223

آقا / خانم

سمانه

صرامي

مشهور به:

 

نام پدر:

حميدرضا

كد نامزد:

1756

-224

آقا / خانم

بهاره

صفاري

مشهور به:

 

نام پدر:

حسينعلي

كد نامزد:

1757

-225

آقا / خانم

محمدعلي

صولتي سانيج

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1758

-226

آقا / خانم

عليرضا

طاقه باف

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1759

-227

آقا / خانم

حسين

طالبي موري آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

یدا لله

كد نامزد:

1761

-228

آقا / خانم

سميه

طايفي نصرآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلي

كد نامزد:

1762

-229

آقا / خانم

سيدعبداله

طباطبائي

مشهور به:

آقا عبداله

نام پدر:

سید حسین

كد نامزد:

1764

-230

آقا / خانم

حسن

طلابي

مشهور به:

 

نام پدر:

لطف الله

كد نامزد:

1765

-231

آقا / خانم

بهنام

ظهوري

مشهور به:

 

نام پدر:

کاظم

كد نامزد:

1767

-232

آقا / خانم

حميد

عابديني

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد حسين

كد نامزد:

1768

-233

آقا / خانم

رقيه

عارف نيا

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1769

-234

آقا / خانم

محمدحسين

عارفي

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1771

-235

آقا / خانم

ونوس

عامري

مشهور به:

 

نام پدر:

سید محمد

كد نامزد:

1772

-236

آقا / خانم

مجيد

عباسي

مشهور به:

 

نام پدر:

علمی محمد

كد نامزد:

1774

-237

آقا / خانم

مصطفي

عباسي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدباقر

كد نامزد:

1775

-238

آقا / خانم

محسن

عباسي هرفته

مشهور به:

دكتر عباسي

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1776

-239

آقا / خانم

مرتضي

عبدالرضازاده

مشهور به:

مهندس عبدالرضا زاده

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1778

-240

آقا / خانم

سعيد

عدالت نيا

مشهور به:

شيهان

نام پدر:

جمال الدین

كد نامزد:

1779

-241

آقا / خانم

محمد

عربي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي

كد نامزد:

1781

-242

آقا / خانم

سيدمحمدجواد

عرفان فر

مشهور به:

 

نام پدر:

سید حسین

كد نامزد:

1782

-243

آقا / خانم

محمد

عزآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1784

-244

آقا / خانم

شيما

عزيزي بندرآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1785

-245

آقا / خانم

مهدي

عسكري اشكذري

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1786

-246

آقا / خانم

طاهره

علي پور

مشهور به:

 

نام پدر:

علی اکبر

كد نامزد:

1787

-247

آقا / خانم

علي اكبر

علي عمراني

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1789

-248

آقا / خانم

سعيده

غالبي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمدعلي

كد نامزد:

1791

-249

آقا / خانم

حسين

غفوري

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1792

-250

آقا / خانم

حسين

غلامي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد علی

كد نامزد:

1794

-251

آقا / خانم

علي

غياث ندوشن

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلی

كد نامزد:

1795

-252

آقا / خانم

راضيه

غياثي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی اصغر

كد نامزد:

1796

-253

آقا / خانم

سيدفرزين

فائزي

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدابوالفضل

كد نامزد:

1797

-254

آقا / خانم

سيدمصطفي

فاطمي فيروزآبادي

مشهور به:

مهندس فاطمي

نام پدر:

سيدجواد

كد نامزد:

1798

-255

آقا / خانم

رضا

فخارمحي الديني

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

1814

-256

آقا / خانم

محمدرضا

فخرآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

1815

-257

آقا / خانم

كاظم

فرات يزدي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمود

كد نامزد:

1816

-258

آقا / خانم

مريم

فرات يزدي

مشهور به:

 

نام پدر:

اكبر

كد نامزد:

1817

-259

آقا / خانم

محمدحسن

فرجي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد حسين

كد نامزد:

1819

-260

آقا / خانم

سيدمحمد

فرح

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدحسین

كد نامزد:

1821

-261

آقا / خانم

داود

فرقاني

مشهور به:

 

نام پدر:

ناصر

كد نامزد:

1824

-262

آقا / خانم

محمدحسين

فرقاني

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلی

كد نامزد:

1825

-263

آقا / خانم

فرزاد

فرهادي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی

كد نامزد:

1826

-264

آقا / خانم

بيژن

فروغي فر

مشهور به:

 

نام پدر:

ابراهیم

كد نامزد:

1827

-265

آقا / خانم

محمد

فقيه خراساني

مشهور به:

حاج آقا فقيه

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

1828

-266

آقا / خانم

محمود

فلكيان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1829

-267

آقا / خانم

سيدمحمدرضا

فهيمي بافقي

مشهور به:

 

نام پدر:

سيداحمد

كد نامزد:

1841

-268

آقا / خانم

حميدرضا

قاسمي ندوشن

مشهور به:

 

نام پدر:

ميرزاجوادخان

كد نامزد:

1845

-269

آقا / خانم

سيدعلي

قرشي

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدجمال الدين

كد نامزد:

1846

-270

آقا / خانم

سيدمهدي

قريشيان

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدمحمد

كد نامزد:

1847

-271

آقا / خانم

حميدرضا

قمي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

1848

-272

آقا / خانم

اسداله

قندهاري يزدي

مشهور به:

ناصر

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1849

-273

آقا / خانم

محمدحسن

قيصري

مشهور به:

 

نام پدر:

علی‌آقا

كد نامزد:

1851

-274

آقا / خانم

مهدي

كاشفي زاده

مشهور به:

دكتر مهدي كاشفي زاده

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1852

-275

آقا / خانم

اميرحسين

كاظمي

مشهور به:

 

نام پدر:

علی محمد

كد نامزد:

1854

-276

آقا / خانم

محمدجواد

كاظمي اشكذري

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1856

-277

آقا / خانم

حسين

كافي

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1857

-278

آقا / خانم

كاظم

كرمي

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1858

-279

آقا / خانم

محمدحسين

كريمي

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1859

-280

آقا / خانم

علي

كريمي زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلي

كد نامزد:

1861

-281

آقا / خانم

وحيد

كريمي زارچي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلي

كد نامزد:

1862

-282

آقا / خانم

علي اكبر

كريمي يزدي

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1864

-283

آقا / خانم

رقيه

كفيل الناس

مشهور به:

 

نام پدر:

رضا

كد نامزد:

1865

-284

آقا / خانم

سيدحسين

كلانتري همت آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدمحمد

كد نامزد:

1867

-285

آقا / خانم

كاظم

كمالي علي آباد

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلی

كد نامزد:

1868

-286

آقا / خانم

محمدرضا

كوچك زاده

مشهور به:

مهندس كوچك زاده

نام پدر:

محمدعلي

كد نامزد:

1869

-287

آقا / خانم

افسر

كوچكي پور

مشهور به:

خانم كوچكي مداح

نام پدر:

حسين

كد نامزد:

1871

-288

آقا / خانم

اعظم

گلابگيريان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1872

-289

آقا / خانم

محمد

گل آفتاب

مشهور به:

 

نام پدر:

احمدعلي

كد نامزد:

1874

-290

آقا / خانم

نجمه السادات

گلذاري اشكذري

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدمحمد

كد نامزد:

1875

-291

آقا / خانم

حسين

گلستان پور

مشهور به:

 

نام پدر:

علي اصغر

كد نامزد:

1876

-292

آقا / خانم

رحيم

لاري

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1879

-293

آقا / خانم

محمد

لباف زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1881

-294

آقا / خانم

علي محمد

لطفعلياني ابرندآبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

رحمت اله

كد نامزد:

1882

-295

آقا / خانم

عبدالصمد

لطيفي

مشهور به:

جلال

نام پدر:

محمود

كد نامزد:

1884

-296

آقا / خانم

عباس

ماندي حبيب آبادي

مشهور به:

 

نام پدر:

اميرحسين

كد نامزد:

1885

-297

آقا / خانم

محمدحسين

ماوندادي پور

مشهور به:

 

نام پدر:

بمانعلي

كد نامزد:

1886

-298

آقا / خانم

ابوالفضل

محسن زاده هدشي

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1887

-299

آقا / خانم

غلامرضا

محمدي

مشهور به:

دكتر محمدي كوير - استاد كوير- دكتر محمدي

نام پدر:

اكبر

كد نامزد:

1889

-300

آقا / خانم

مصطفي

محمديان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1891

-301

آقا / خانم

محمدرضا

محمدي علي آباد

مشهور به:

محمدي

نام پدر:

محمدحسین

كد نامزد:

1892

-302

آقا / خانم

ابوالقاسم

محي الديني اناري

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد مهدی

كد نامزد:

1894

-303

آقا / خانم

سيدمحمدرضا

مدرسي مصلي

مشهور به:

مدرس - مدرسي- المدرسي-المدرس - مدرس مصلي - مصلي

نام پدر:

سيدمحمدصادق

كد نامزد:

1897

-304

آقا / خانم

امين

مدني

مشهور به:

 

نام پدر:

عباسعلي

كد نامزد:

1898

-305

آقا / خانم

علي

مرادي مزرعه نو

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1912

-306

آقا / خانم

حسنعلي

مسلمان يزدي

مشهور به:

 

نام پدر:

حبیب

كد نامزد:

1914

-307

آقا / خانم

سيدرضا

مشكات

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدمحمود

كد نامزد:

1916

-308

آقا / خانم

شهاب

مصدق منشادي

مشهور به:

 

نام پدر:

ناصر

كد نامزد:

1917

-309

آقا / خانم

حسين

مصطفوي يزدي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد جلال

كد نامزد:

1918

-310

آقا / خانم

سيدعلي اصغر

مصطفوي نژاد

مشهور به:

 

نام پدر:

سید مصطفی

كد نامزد:

1921

-311

آقا / خانم

سعيد

مطهري

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

1924

-312

آقا / خانم

حميدرضا

مطهريان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد رضا

كد نامزد:

1925

-313

آقا / خانم

جواد

معتمدزاده

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدعلي

كد نامزد:

1926

-314

آقا / خانم

مهدي

مفيدي فر

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدباقر

كد نامزد:

1927

-315

آقا / خانم

سكينه

مقني زاده بافقي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي

كد نامزد:

1928

-316

آقا / خانم

عباس

ملازينلي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي

كد نامزد:

1929

-317

آقا / خانم

هادي

ملانوري شمسي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1941

-318

آقا / خانم

حسن

ملك پوربهابادي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1945

-319

آقا / خانم

امين

ملك ثابت

مشهور به:

 

نام پدر:

قاسمعلي

كد نامزد:

1946

-320

آقا / خانم

مهدي

ملكي سوركي

مشهور به:

 

نام پدر:

علي

كد نامزد:

1947

-321

آقا / خانم

فاطمه

منتظري

مشهور به:

 

نام پدر:

مرتضی

كد نامزد:

1948

-322

آقا / خانم

مجيد

منظورالحجه

مشهور به:

مجيد منظور

نام پدر:

علیرضا

كد نامزد:

1949

-323

آقا / خانم

محمدرضا

مهدي پور

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

1951

-324

آقا / خانم

مرضيه

مهدي زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

علی جان

كد نامزد:

1952

-325

آقا / خانم

مهدي

مهردادفر

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدحسین

كد نامزد:

1954

-326

آقا / خانم

احمدرضا

موحد

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1956

-327

آقا / خانم

سيدضياءالدين

موسوي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید علی محمد

كد نامزد:

1957

-328

آقا / خانم

سيدمحمدحسين

موسوي زاده

مشهور به:

سيد حسين موسوي

نام پدر:

سيدمحمد

كد نامزد:

1959

-329

آقا / خانم

سيدمحمود

موسوي زاده

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدرضا

كد نامزد:

1961

-330

آقا / خانم

سيدوحيد

ميرآتشي يزدي

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدمسعود

كد نامزد:

1962

-331

آقا / خانم

سيدمصطفي

ميربلوكي

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدجمال

كد نامزد:

1964

-332

آقا / خانم

زهراء

ميرحسيني

مشهور به:

 

نام پدر:

ولی اله

كد نامزد:

1967

-333

آقا / خانم

سيدعلي محمد

ميرحسيني

مشهور به:

سرهنگ

نام پدر:

سيد يحيي

كد نامزد:

1968

-334

آقا / خانم

عليرضا

ميرحسيني

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

1969

-335

آقا / خانم

احمد

ميرزائي سخويدي

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

1971

-336

آقا / خانم

مهدي

ميرزائي نسب فهادان

مشهور به:

 

نام پدر:

مرتضی

كد نامزد:

1972

-337

آقا / خانم

سميه

ميرزااسمعيل

مشهور به:

مهندس ميرزا اسمعيل يزدي

نام پدر:

هوشنگ

كد نامزد:

1974

-338

آقا / خانم

سيدحسن

ميرزاده

مشهور به:

 

نام پدر:

سیدعباس

كد نامزد:

1975

-339

آقا / خانم

مهدي

ميرفخرائي

مشهور به:

 

نام پدر:

محمود

كد نامزد:

1976

-340

آقا / خانم

بي بي ليلا

ميرفخرالديني

مشهور به:

 

نام پدر:

سید مهدی

كد نامزد:

1978

-341

آقا / خانم

راحله

ناصريان

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدحسن

كد نامزد:

1979

-342

آقا / خانم

مصطفي

نامداري

مشهور به:

 

نام پدر:

منصور

كد نامزد:

1981

-343

آقا / خانم

اميرحسين

نايبي

مشهور به:

 

نام پدر:

جعفر

كد نامزد:

1982

-344

آقا / خانم

محمدحسين

نجفي

مشهور به:

 

نام پدر:

عبد الحسین

كد نامزد:

1985

-345

آقا / خانم

حسين

نخعي سرو

مشهور به:

 

نام پدر:

عبدالله

كد نامزد:

1986

-346

آقا / خانم

سعيد

نشاسته گر

مشهور به:

 

نام پدر:

ابوالقاسم

كد نامزد:

1987

-347

آقا / خانم

فاطمه

نصيري

مشهور به:

 

نام پدر:

محمدرضا

كد نامزد:

1989

-348

آقا / خانم

محبوبه

نوري خضرآباد

مشهور به:

 

نام پدر:

غلامرضا

كد نامزد:

1994

-349

آقا / خانم

محسن

نوه آقائي

مشهور به:

 

نام پدر:

احمدعلی

كد نامزد:

1995

-350

آقا / خانم

سپنتا

نيك نام

مشهور به:

 

نام پدر:

ارشام

كد نامزد:

1996

-351

آقا / خانم

سيداحمد

هاشمي

مشهور به:

 

نام پدر:

سید عباس

كد نامزد:

1997

-352

آقا / خانم

ليلاالسادات

هاشميه

مشهور به:

 

نام پدر:

سید رضا

كد نامزد:

1998

-353

آقا / خانم

مصطفي

هدايتي

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

2112

-354

آقا / خانم

رامش

هدشيان

مشهور به:

 

نام پدر:

علي

كد نامزد:

2114

-355

آقا / خانم

مهديه

وحيدي نژاد

مشهور به:

 

نام پدر:

حسن

كد نامزد:

2116

-356

آقا / خانم

سيده حميده

وزيري

مشهور به:

 

نام پدر:

سيدمحمدحسين

كد نامزد:

2117

-357

آقا / خانم

عباسعلي

وصال

مشهور به:

 

نام پدر:

اكبر

كد نامزد:

2118

-358

آقا / خانم

جلال

ياوري

مشهور به:

 

نام پدر:

حسین

كد نامزد:

2119

-359

آقا / خانم

سعيدرضا

ياوري

مشهور به:

 

نام پدر:

عباس

كد نامزد:

2124

-360

آقا / خانم

عباس

يزداني

مشهور به:

 

نام پدر:

محمد

كد نامزد:

2125

-361

آقا / خانم

رضا

يوسفي

مشهور به:

 

نام پدر:

قدیر

كد نامزد:

2126

 

توجه:

1-نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 11 نفر است، رأي دهندگان در روز اخذ رأي فقط اسامي تعداد حداكثر 11 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند.

2- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري يزد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.

3- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي،‌مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي،‌نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

مصطفي سالاري فرماندار شهرستان يزد