شناسه : 157936563

 تخریب حصارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای محمدآباد


در راستای  برخورد با زمین خواران و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی حصارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای محمدآباد تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،در راستای  برخورد با زمین خواران و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و براساس تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بیش از8000 مترمربع  از زمینهای کشاورزی روستای محمدآباد که به صورت غیرقانونی و با حصارکشی غیرمجاز تغییر کاربری داده شده بود با حضور نمایندگان اداره جهاد  کشاورزی و نیروی انتظامی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمودند.
شایان ذکراست براساس قانون هرگونه ساخت و ساز در حریم اراضی زراعی و کشاورزی بدون مجوز مشمول قلع و قمع، تخریب، و جریمه خواهد شد و سازندگان آن در صورت تکرار و ادامه حبس خواهند شد.


آدرس کوتاه :