شناسه : 703714

'گرامي داشت روز پاك با حضور شهرداريزد


بمنظورتجليل از نيروهاي خدماتي شهرداري هاومديران وشهرداران دلسوزيزدمراسم جشني درمحل ميدان اميرچقماق برگزارگرديد. در اين مراسم كه باحضوراعضاي شوراي شهر،عظيمي نيا فرماندار،شهردارمركزي ومديران وشهرداران مناطق با پوشيدن لباس نيروهاي خدماتي برگزارگرديدازتعدادي خادمان وشهرداران بعنوان نمونه جوايزي اهداءگرديد. لازم به ذكر است درشهرستان يزدروزانه 230تن زباله حمع مي شودكه باشيوه بازيافت وتفكيك كمترين آسيب بر محيطزيست وارد مي شود

آدرس کوتاه :