شناسه : 83454559
باحضور فرمانداريزد تشكيل شد

هيات امناي موزه سكه و مردم شناسي حيدرزاده


نشست هيات امناي موزه سكه و مردم شناسي حيدرزاده با حضور فرماندار يزد، معاون سياسي و اجتماعي فرماندار و جمعي از اعضاي اين هيات برگزار شد.


آدرس کوتاه :