شناسه : 158696681

نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه یزد و اشکذر اعلام شد


فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان یزد نتایج یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک را اعلام کرد.

فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات  شهرستان یزد نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد" سید محمد رستگاری" فرماندار یزد  افزود: در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین نامه اجرایی آن به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز دوم اسفند سال 98برگزار گردیدجمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه بیش از 171434 هزار نفر یود. كه اشخاص زير به ترتيب:

 

- 1 آقاي محمدصالح جوكار نام پدر باقر داراي 105549 رأي

- 2 آقاي احمدرضا فقيه خراسانى نام پدر محمد داراي 5863 رأي

- 3 خانم بى بى زهرا مدرسى نام پدر سيداكبر داراي 4319 رأي

- 4 خانم بى بى فاطمه حقيرالسادات نام پدر سيد جواد داراي 3198 رأي

- 5 آقاي محمدمهدي شاكري نام پدر محمدرضا داراي 1925 رأي

- 6 آقاي محمد ميرشمس نام پدر بمانعلي داراي 1546 رأي

- 7 آقاي سيدعبداله طباطبائى نام پدر سيد حسين داراي 1414 رأي

- 8 خانم محبوبه زارع باغبيدي نام پدر جعفر داراي 1395 رأي

- 9 خانم زهراالسادات حيدري خورميزي نام پدر سيدعلي اصغر داراي 1198 رأي

- 10 آقاي محمد كمالى دربرزي نام پدر يوسفعلى داراي 1166 رأي

- 11 آقاي مجيد عادلى نام پدر احمد داراي 1156 رأي

- 12 آقاي على يزدانى نام پدر حسن داراي 1124 رأي

- 13 آقاي محمد خداميان ندوشن نام پدر محمدحسين داراي 1082 رأي

- 14 آقاي على اكبر ابدي نام پدر غلامحسين داراي 1020 رأي

- 15 آقاي سيدابراهيم حسينى نام پدر سيد محمد داراي 991 رأي

- 16 آقاي رضا تابش نام پدر هوشنگ داراي 923 رأي

- 17 آقاي محمد ابوئى نام پدر امير داراي 911 رأي

- 18 آقاي اكبر قاسمى خلف بادام نام پدر عباس داراي 895 رأي

- 19 آقاي هادي هرمان نام پدر عباس داراي 856 رأي

- 20 آقاي محمد باقري زاده نام پدر حسين داراي 678 رأي

- 21 آقاي على غياث ندوشن نام پدر محد علي داراي 664 رأي

- 22 خانم بى بى فاطمه وطن خواه تفتى نام پدر غلامرضا داراي 609 رأي

- 23 آقاي سيدمصطفى موسوي نام پدر سيدمحمود داراي 582 رأي

- 24 آقاي مهدي فاتحى نيا نام پدر ابراهيم داراي 557 رأي

- 25 آقاي محمدحسين شريفى نام پدر غلامحسين داراي 520 رأي

- 26 آقاي رضا طاهري نام پدر بمانعلي داراي 519 رأي

- 27 آقاي محسن رضائى حسن آباد نام پدر غلامرضا داراي 454 رأي

- 28 آقاي ايمان وحيدي خباز نام پدر محمود داراي 453 رأي

- 29 آقاي محسن نوفرد نام پدر علي بمان داراي 443 رأي

- 30 آقاي فرزاد فرازي نام پدر محمدعلي داراي 417 رأي

- 31 آقاي محمدمهدي مشاهيري نام پدر علي داراي 399 رأي

- 32 آقاي محسن رضائى ابرندآبادي نام پدر ميرزامحمدرضا داراي 391 رأي

- 33 آقاي حسين گلستان پور نام پدر علي اصغر داراي 377 رأي

- 34 آقاي حسين حاجى حسينى ركن آبادي نام پدر علي داراي 361 رأي

- 35 آقاي محمدعلى قانع نام پدر رمضان داراي 344 رأي

- 36 آقاي على دهقان بنادكى نام پدر مرتضي داراي 339 رأي

- 37 خانم كبري احمدي نام پدر بيژن داراي 335 رأي

- 38 آقاي سعيد مطهري نام پدر حسن داراي 327 رأي

- 39 آقاي محمدجواد مهرعلى نام پدر كاظم داراي 301 رأي

- 40 آقاي احمد ميرعلى بيداخويدي نام پدر غلامحسين داراي 288 رأي

- 41 آقاي على غلامى جواديه نام پدر محمد داراي 274 رأي

- 42 آقاي غلامرضا خاكپورمروستى نام پدر اكبر داراي 246 رأي

- 43 آقاي عليرضا كريمى نام پدر محمود داراي 240 رأي

- 44 آقاي حجت مشهدي موتاب نام پدر محمدرضا داراي 225 رأي

- 45 آقاي مرتضى شکيبافر نام پدر تقي داراي 200 رأي

- 46 آقاي مهدي دهقان طزرجانى نام پدر رضا داراي 198 رأي

- 47 آقاي عباسعلى شايان مقدم نام پدر حسن داراي 193 رأي

- 48 آقاي على اكبر رحمانى شمسى نام پدر محمدحسين داراي 180 رأي

- 49 آقاي على مقيمى نام پدر غلامحسين داراي 164 رأي

- 50 آقاي حميدرضا روان بخش نام پدر محمدرضا داراي 135 رأي

- 51 آقاي محمدجعفر مهرابى نام پدر محمد داراي 129 رأي

- 52 آقاي محمدرضا حسينى بغدادآبادي نام پدر ناصر داراي 107 رأي

- 53 آقاي عليرضا غنى زاده نام پدر كاظم داراي 105 رأي

- 54 آقاي محمدحسين ملک رضائى نام پدر علي داراي 83 رأي

- 55 آقاي حسن منصوري بابهوتک نام پدر محمود داراي 25 رأي

مي باشند.

فرماندار شهرستان یزد در ادامه  گفت: در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این اسامی و به مدت دو روز هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان یزد برای قبول شکایات آماده می باشد.


وی همچنین ادامه داد: به استناد تبصره های یک، دو و سه ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهندبود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی، نام پدر ، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

فرماندارشهرستان یزد ابراز داشت: در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
آدرس کوتاه :