شناسه : 696447

مشاوربانوان فرمانداراعلام كرد.


خانم كفيل الناس مشاورفرمانداردرامورزنان اعلام نموددرسال 86بيش از3350نفر اززنان خانه دار درشهرستان يزدآموزش طرح رحمت را در16جلسه فراگرفتند.مرحله دوم طرح با عنوان آموزش خانواده ها بامحوريت تقويت بنيان خانواده وتعميق ارزشها و باورهاي ديني اعضاي خانواده مبتني برالگوهاي رفتاري اهل بيت علهيم السلام وارتباط موفق زوجين درشهرستان يزد برگزارمي شود.

خانم كفيل الناس مشاورفرمانداردرامورزنان اعلام نموددرسال 86بيش از3350نفر اززنان خانه دار درشهرستان يزدآموزش طرح رحمت را در16جلسه فراگرفتند.مرحله دوم طرح با عنوان آموزش خانواده ها بامحوريت تقويت بنيان خانواده وتعميق ارزشها و باورهاي ديني اعضاي خانواده مبتني برالگوهاي رفتاري اهل بيت علهيم السلام وارتباط موفق زوجين درشهرستان يزد برگزارمي شود.

آدرس کوتاه :