شناسه : 158848520

قاب دوربین /گزارش تصویری از طرح نظارت بر نانوایی های شهرستان یزد
آدرس کوتاه :