شناسه : 158681479

قاب دوربین/بازدید فرماندار یزد از محل مخزن صندوق های اخذ رای


فرماندار یزداز محل مخزن صندوق های اخذ رای شهرستان یزد بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد: سید محمد رستگاری فرماندار ورییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان یزد از محل مخزن صندوق های اخذ رای  بازدید کرد.


آدرس کوتاه :