شناسه : 138942314

جلسه هم انديشي فرماندهان پايگاه هاي اداري حوزه مقاومت بسيج شهداي اداري


جلسه هم انديشي فرماندهان پايگاه هاي اداري حوزه مقاومت بسيج شهداي اداري با حضور معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري و فرمانده پايگاه بسيج اداري شهيد اشترزاده فرمانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه هم انديشي فرماندهان پايگاه هاي اداري حوزه مقاومت بسيج شهداي اداري با حضور "حاج حيدري"معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري و فرمانده پايگاه بسيج اداري شهيد اشترزاده فرمانداري ، "بشكاني" فرمانده بسيج كارمندان استان يزد،"صالحي" فرمانده حوزه اداري بسيج ادارات شهرستان برگزار شد.


آدرس کوتاه :