شناسه : 67480965
مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد:

تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری آغاز شد


مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد گفت: مهلت قانونی تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از 22 بهمن ماه آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، " محمد سجاد کلمبو " در خصوص تبلیغات نامزدهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت کشور مهلت قانونی فعالیت های تبلیغاتی داوطلبین انتخابات خبرگان رهبری 14 روز است که از 15 روز قبل از روز اخذ رای آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد اتتخابات شهرستان یزد افزود: نامزدهاي انتخاباتی خبرگان که صلاحیت آنان توسط شـوراي نگهبـان تأییـد و از طـرف وزارت کشور اعلام شده ، هر یک حق دارند به طور مساوي از امکانات صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایـران در مرکز استان استفاده نمایند .

وی تصریح کرد: برنامه هاي تبلیغاتی رادیو تلویزیون نامزدهاي انتخابـات خبرگـان بایـد قبـل از پخـش ، ضبط شود و از نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان که متشکل از استاندار، بالاترین مقام قضایی استان، رئيس ناظران شوراي نگهبان در استان يا نماينده منتخب شوراي نگهبان و مدير يا سرپرست صدا و سيماي جمهوري اسلامي مركز استان يا استان مجاوري كه صدا و سيما دارد، بگذرد.

" کلمبو " خاطرنشان کرد: به استناد ماده 25 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری استفاده از وسائل ، کارکنان ، و سایر امکانات دولتی و مؤسسات و شرکتهاي وابسته بـه دولت ، نهادهاي انقلاب اسلامی ، جایگاه هاي خطابـه نمـاز جمعـه ،کلیـه دانشـگاه هـا و شـهرداریها وکلیـه دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور به هر مقدار اسـتفاده مـی نماینـد بـراي تبلیغـات کلیـه نامزدهـاي خبرگان اکیداً ممنوع است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد با اشاره به همکاری شهرداری های شهرستان در نصب و ایجاد محل هایی برای الصاق هر گونه آگهی تبلیغات نامزدها در سطح شهرها اضافه کرد: الصاق اعلامیـه ، پوسـتر و هرگونـه آگهـی تبلیغـاتی روي علائـم راهنمـایی ، تـابلوي بیمارستانها و تابلوي مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهاي عمومی و ادارات دولتی و سازمانهاي وابسته به دولت و اتومبیلهاي دولتی و اتوبوسهاي شرکت واحد اتوبوسرانی در سراسر کشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مکلفند نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین ، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهند .

وی ابراز داشت: استفاده از هرگونه آثار تبلیغـاتی نامزدهـا و طرفـداران آنـان اعـم از کاغـذي ،پارچـه اي ،مقوایی ،فلزي و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 100× 70 سانتیمتر ممنوع است .

" کلمبو " در پایان خاطرنشان کرد: براساس ماده 27 قانون انتخابات مذکور گزارش هرگونه سوء اسـتفاده تبلیغـاتی یـا تخلـف از مقـررات قـانونی ، در کمیسـیون بازرسی تبلیغات استان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً به وسیله رئـیس کمیسیون به نامزد مربوطه ابلاغ و در مواردممکن همه آثار تخلف جمع آوري ومحو شـده و نـامزد مربوطـه نیز موظف به محو آثار تخلف وجلوگري از ادامه آن است ضمناً یک نسخه از اخطار مزبور همزمان به اطـلاع مراجع نظارتی می رسد .
آدرس کوتاه :