شناسه : 698292

برگزاري دومين نشست شوراي جوان


دومین جلسه شورای جوان برنامه ریزی و توسعه شهرستان یزد, در روز شنبه مورخ 1387/09/09 ساعت 8 صبح با حضور محمود عظیمی نیا، فرماندار، میرزارجبی، معاون سیاسی – اجتماعی، اعضای گروه مشاورین جوان فرماندار و رابطین جوان دستگاه و ادارات شهرستان یزد، در محل سالن دبیران فرمانداری، برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای عظیمی نیا، ضمن خیر مقدم به تمامی مدعوین و اشاره به اهمیت حضور جوانان در امور ستادی و اجرایی دستگاه ها، به هرچه پررنگ تر برگزار شدن طرح تکریم ارباب رجوع، تاکید کردند. وی اذعان داشتند تمامی تلاش دستگاه ها، باید به سمتی باشد که عملکرد و خدمات آن ها، به شکلی شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. در ادامه، مباحثی پیرامون سوق دادن هدف همه دستگاه ها در جهت جلب رضایت مردم؛ حمایت فرماندار جهت اجرایی شدن مصوبات کمیته ها؛ جوان گرایی دولت و حمایت از گروه مشاوران جوان در سطح کشور؛ عدم سیاسی شدن فعالیت های گروه مشاوران جوان؛ مطرح شدن مشکلات اجرایی دستگاه های شهرستان در جلسات کمیته ها و ارائه راه حل اجرایی برای رفع آن ها؛ اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک و صرفه جویی در وقت و عدم تعصب رابطین جوان، نسبت به دستگاه های خود در کمیته های تخصصی شورای جوان برنامه ریزی و توسعه شهرستان و رفع مشکلات مردم در دستگاه های تابعه، مطرح شد.


دومین جلسه شورای جوان برنامه ریزی و توسعه شهرستان یزد, در روز شنبه مورخ 1387/09/09 ساعت 8 صبح با حضور محمود عظیمی نیا، فرماندار، میرزارجبی، معاون سیاسی اجتماعی، اعضای گروه مشاورین جوان فرماندار و رابطین جوان دستگاه و ادارات شهرستان یزد، در محل سالن دبیران فرمانداری، برگزار شد.

در ابتدای جلسه، آقای عظیمی نیا، ضمن خیر مقدم به تمامی مدعوین و اشاره به اهمیت حضور جوانان در امور ستادی و اجرایی دستگاه ها، به هرچه پررنگ تر برگزار شدن طرح تکریم ارباب رجوع، تاکید کردند. وی اذعان داشتند تمامی تلاش دستگاه ها، باید به سمتی باشد که عملکرد و خدمات آن ها، به شکلی شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

در ادامه، مباحثی پیرامون سوق دادن هدف همه دستگاه ها در جهت جلب رضایت مردم؛ حمایت فرماندار جهت اجرایی شدن مصوبات کمیته ها؛ جوان گرایی دولت و حمایت از گروه مشاوران جوان در سطح کشور؛ عدم سیاسی شدن فعالیت های گروه مشاوران جوان؛ مطرح شدن مشکلات اجرایی دستگاه های شهرستان در جلسات کمیته ها و ارائه راه حل اجرایی برای رفع آن ها؛ اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک و صرفه جویی در وقت و عدم تعصب رابطین جوان، نسبت به دستگاه های خود در کمیته های تخصصی شورای جوان برنامه ریزی و توسعه شهرستان و رفع مشکلات مردم در دستگاه های تابعه، مطرح شد.

آدرس کوتاه :