شناسه : 87467012


دانـش آموزان گـرامي شهرستان يزد با ارائه پيشنهاد درباره بهترين روش تقدير و تشكر از مقام والاي معلمان در جشنواره سپاس از معلم شركت نماييد. به 12 پيشنهاد برگزيده پس از داوري توسط  هيات داوران  هداياي نفيسي اهدا خواهد شد. از پيشنهادات بـرگزيده در هفته بزرگـداشت مقام معلم تقدير و تجليل خواهد شد. آخرين مهلت ارسال پيشنهادات 28 اسفند ماه مي باشد.

دانـش آموزان گـرامي شهرستان يزد با ارائه پيشنهاد درباره بهترين روش تقدير و تشكر از مقام والاي معلمان در جشنواره سپاس از معلم شركت نماييد.
به 12 پيشنهاد برگزيده پس از داوري توسط  هيات داوران  هداياي نفيسي اهدا خواهد شد.
از پيشنهادات بـرگزيده در هفته بزرگـداشت مقام معلم تقدير و تجليل خواهد شد.
آخرين مهلت ارسال پيشنهادات 28 اسفند ماه مي باشد.